Documente Necesare

Persoane Juridice

Documentaţia necesară pentru susţinerea cererii de leasing/împrumut:

 • Cererea de finantare;
 • Copia xerox a certificatului de înregistrare a întreprinderii;
 • Actele de constituire cu toate modificările înregistrate la acestea (statutul societăţii cu ultimele modificări al acestuia, declaraţia de constituire, certificat de atribuire a codului fiscal);
 • Copia certificatului cu privire la înregistrarea ca plătitor de TVA;
 • Copia licenţelor de activitate – în cazul în care activitatea necesita licenta;
 • Extras din „Registrul de Stat al Întreprinderilor şi Organizaţiilor” (forma deplină care să conţină mărimea capitalului social, numele administratorului, numele deplin al asociaţilor/acţionarilor şi cota deţinută în capitalul social al societăţii) emis de maxim 1 luna;
 • Copiile buletinului de identitate şi anexa la acesta a conducătorului societăţii, a asociatilor şi a persoanei autorizate să semneze contractul;
 • Procesul verbal al organului decizional referitor la luarea bunului în leasing / contractarea imprumutului şi desemnarea persoanei împuternicite de a semna contractul de leasing / imprumut şi toate actele legate de contractarea finantarii;
 • Raportul financiar pe anul precedent si pe ultimul trimestru din anul curent;
 • Descifrarea la data ultimului trimestru a conturilor:
  • cont 221, 521;
  • cont 121-123;
  • cont 511-513, 411-413;
 • Copiile graficelor de achitare aferenete contractelor de credit in derulare.

Notă:

 • Toate actele vor fi prezentate în original;
 • Nu se admit copiile xerox parţiale, deteriorate, şterse sau neclare;
 • Pentru analiza solicitării Dumneavoastră sunt necesare cel puţin documentele solicitate mai sus. După caz, pentru definitivarea analizei, Societatea poate solicita şi alte documente care pot aduce clarificări asupra situaţiei solicitantului.
 • Societatea îşi rezervă dreptul de a nu da curs finanţării în cazul în care se constată că documentaţia prezentată de client este incompletă, datele prezentate sunt neadevarate sau se constată încercări de falsificare a acestor documente.
 • Alte documente (ex. certificat de la Inspectoratul Fiscal de Stat privind lipsa datoriilor faţă de Bugetul Statului).